Address :

13 Shaikh Para Main Road, Khulna-9100, Bangladesh.

Phone :

880-41-813 645 / 880-41-2830 711 / 880 1711 313 901


Fax :

880-41-733 343


Skype :

dhumketu4


Wechat id :

piashneel